Blue Hors,  Catago Equestrian,  Dressur,  ECCO,  Pavo

#10 Mål og ambitioner – @fromjumpingtodressage

GOALS AND AMBITIONS (Scroll down for English version)

Min oprindelige plan med dette indlægget var at skrive om min og Sambuca’s træningsplan. Men så gik det op for mig, at dette med å lægge op en træningsplan det er ikke noget jeg kan endnu, men derimod noget jeg har rigtig lyst til at lære mig. Og så kom jeg ind på tanken om dette med å sætte sig mål, og slik blev det temaet for dette indlægget i stedet.

Men først lidt om ambitioner, hvilket jeg egentlig synes er et svært tema. Janteloven (som er norsk, bare for at afklare det) er jo tilstede her i Danmark også, så man skal jo helst være lidt ydmyg. Og ydmyghed er også en egenskab jeg værdsetter højt. Et lide sidespring måske, men jeg arbejdet flere år for Maersk, og da er ydmyghed en av kerne værdierne. Men, tilbage til ambitioner. Uden ambitioner, er det vanskelig at sætte sig mål, og første steg på vejen for mig er at turde sige ambitionerne højt. Når det kommer til arbejde og skole (jeg studerer ved siden av mit arbejde), synes jeg ikke det er så svært. Men når jeg skulle starte op med at ride seriøst igen, blev jeg lidt overrasket over at det var så svært for mig at sige hvad  jeg egentlig ville med min ridning. Jeg har kommet frem til at det var fordi jeg følte jeg var for sent ude, hvem lærer sig at ride dressur når man nærmer sig 40… Vel, det gør jeg, og det er absolut lov til at have ambitioner for det. Man kan jo ride til man bliver 90, det har jeg sett på Facebook;) Så det jeg har kommet frem til efter at have arbejdet lidt med mig selv, er at det på ingen måde for sent. Og opfordringen fra mig bliver derfor at du skal tørre at have ambitioner, og sæt dig mål!

Hvad så med denne målsætningen. Her liger jeg at gå rimelig struktureret til værks, og jeg bruger teknikker jeg har lært på mitt arbejde. I mit privatliv benytter jeg mig faktisk av både 5-års plan og såkaldte milestones… men, det er nok for der er specielt interesseret. Så her vil jeg fokusere på det at sætte sig mål, og jeg vil anbefale at man starter med en tidshorisont på omkring et år. Når man så er klar for det kan man vælge at tænke lidt større og forsøge at finde frem til sin 5-års plan.

Mål bør være SMART, og med det menes:

S – Specifik

M – Målbar

A – Opnåelig (fra engelsk “Achievable”)

R- Realistisk

T – Tidsbestemt

Så for mig starter processen med at tænke hvor vil jeg være om si et år, altså at sætte mig nogen ambitioner fremadrettet. Næste steg er at klare at sige det højt, altså indrømme det både for mig selv og de nærmeste omkring mig at dette er noget jeg vil. I forhold til min ridning synes jeg dette ofte er det sværeste punktet. Derefter bryder jeg det ned i konkrete mål, konkretiseret ud fra SMART metoden. En vigtig ting i forbindelse med mål for mig er at få nogen succeser, slik at jeg får følelsen av at dette kan jeg klare. Så jeg starter ofte ud med nogen mål der ikke er for ambitiøse, og så øger jeg på derefter. Mit første mål med Sambuca var at være komfortabel med at ride hinde alene, uden at min træner var tilstede. Nå i eftertid virker det helt elementært, men det var faktisk noget jeg arbejdet rigtig meget med.

Faktisk har jeg nået flere av mine mål med Sambuca allerede, men jeg vil gerne dele et av de lidt mere langsigtede mål med dig, slik at du får en ide om hvordan SMART metoden kan bruges.

Mål: Starte på uddannelsen for at blive dressurdommer

Jeg ønsker virkelig at kunde bidrage indenfor ryttersporten, og en måde at gøre dette på vil være at blive dressurdommer. For at kunde melde mig til kursus, skal jeg ha redet et LA:4 program til over 65% på et C-stævne. For at komme dit har jeg sat mig nogen delmål; ride LA:1 på D-stævne, ride LA:4 på D-stævne, starte C-stævne, ride LA:1 på C stævne til over 65% og til sidst ride LA:4 til over 65% på C-stævne. Dette er et specifikt mål, jeg kan enkelt måle det, og på sigt håber jeg det vil være opnåelig. Første steg på vejen er jo allerede opnået forrige weekend! Jeg har talt med min træner om mit mål, og hun mener det absolut er realistisk. Og i forhold til tidsbestemmelse tænker jeg at det er noget jeg har på min liste for 2020.

Jeg håber dette var til inspiration for dig til at sætte nogen konkrete mål for tiden fremover, og jeg bliver rigtig glad om du har lyst til at dele de med mig i kommentar feltet.

 

Følg os gerne på Instagram @fromjumpingtodressage

 

Bedste hilser fra

Hanne

 

Tidligere indlæg:

#1 Get to know us

#2 Finding Sambuca

#3 Out in the field

#4 My trainer

#5 MatchyMatchy

#6 First show

#7 Competition preparations

#8 Competition update

#9 What does horse welfare mean to you?

 


Goals and ambitions

My original plan with this post was to write about Sambuca and mine’s training plan. But, then I realised, that making a training plan is not something I know how to do yet. But I would really like to learn how to. And that got me thinking about setting goals, which led to the topic of this post being goals and ambitions instead.

But to start of, let’s talk about ambitions, which I find to be a little challenging topic. In Norway (and in Denmark) we have something called Janteloven. It is a little hard to describe, but let’s just say that you should always be humble and don’t think to much of yourself. The part about humbleness I agree to, and it is something I value greatly both in myself and others. Not directly related to the topic maybe, but I used to work for a large Danish company called Maersk for several years, and one of their core values is actually humbleness. But, back to ambitions. Without them it is hard to establish goals, and for me the first step on the way is to dare to say my ambitions out loud. When it comes to work and school (I study in addition to my work), I don’t find it that hard. But when I was started up riding again, I was quite surprised about how hard it was for me to say my ambitions out loud. I have come to the conclusion that it is because I felt like I was to late, who starts to learn dressage when they are approaching 40… Well, I do, and giving it some more thought I am absolutely allowed to have ambitions. Actually, I should have ambitions. So the challenge from me to you is that dare to have ambitions, and set goals for yourself!

Ok, so what about this goal setting. With regards to goals, I like to approach it in a quite structured way, and I use techniques I have learned at work. In my personal life I actually use tools like both a five year plan and what is called milestones, but that might be for the ones that especially interested. In this post I would like to introduce a simple approach to setting goals, that I use myself. Namely SMART.

SMART stands for:

S – Specific

M – Measurable

A – Achievable

R- Realistic

T – Timely

So for me the process starts by thinking about where I would like to be in say a year, and then establish my goals going forward to achieve this. Next step is to be able to say it out loud, meaning that I need to admit both to myself and to my surroundings that this is something I would like to do. With regards to my riding I feel that this is the hardest point. After that I break it down to specific goals, by using the SMART method. An important thing when it comes to goals is that it helps to get some successes along the way, so that I get motivated and feel that I can do this. So I often start out with something not to ambitions, and then increase the difficulty onwards. My first goal with Sambuca was actually to become comfortable riding alone, without my trainer being present. Looking at it now that seems so basic, but it is actually something I worked a lot on.

Most of my initial goals with Sambuca is actually achieved now, but I would like to share one of my more long term goals with you, so you get and ide on how the SMART method can be used.

Goal: Get accepted to the education to become a dressage judge

I really want to contribute in some way or the other within the riding discipline, and my preferred way would be to become a dressage judge. To accepted to the education I need to ride a LA:4 program to more than 65% at a C level competition. And to get there I have set myself the following goals: ride LA:1 at D level, ride LA:4 at D level, compete (any class) at C level, ride LA:1 at C level to above 65 % and lastly ride LA:4 to more than 65% at C level. This is a specific goal, and I can easily measure if it, or any of the sub goals, are achieved. I believe it is achievable in time, and the first step on the way was done this weekend! I have spoken with my trainer about it, and she means it absolutely is realistic. And lastly, with regards to time I have put it on my list for 2020.

I hope this gave you some inspiration in how to put specific targets in place, and it would make me really happy if you would like to share any of your goals with me in the comments field.

 

Følg os gerne på Instagram @fromjumpingtodressage

 

Best regards,

Hanne

Jeg er en 36 år gammel aspirerende dressurrytter, som opprinnelig kommer fra Norge. Men jeg har nå boet i Danmark i lidt over 3 år. Som mit brugernavn tilsier har jeg tidligere konkurrert i spring, men jeg forsøger nu at lære at ride dressur. Min hest heter Sambuca og er en 6 årig dansk varmblodshoppe, og jeg har kun haft hinde i et halvt år. Jeg håper dere vil følge oss på vår dressur reise:) Mvh Hanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *